BasWaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

03.03.2005 13:02
BasWare Oyj:n 3. maaliskuuta 2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2004.
 
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2004 hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 037 271,90 euroa. Edellisten tilikausien voittovarojen tilille päätettiin jättää 8 920 562,10 euroa. Osinko maksetaan 15.3.2005 osakkeenomistajille, jotka on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 8.3.2005.
 
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen Kirsi Eräkangas, Esa Korvenmaa, Ossi Pohjola, Antti Pöllänen ja Hannu Vaajoensuu. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkio on 10 000 euroa toimikaudelta. Lisäksi hallituksen jäsenille annetaan 1 200 kappaletta BasWaren Suomi II -optio-ohjelman sarjan B ja 1800 sarjan C optio-oikeuksia, yhteensä 3 000 optio-oikeutta. BasWare-konsernissa päätoimisesti työskenteleville hallituksen jäsenille korvausta ei kuitenkaan makseta.
 
Tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön nykyinen tilintarkastusyhteisö, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Väisänen ja varatilintarkastajana KHT Markku Marjomaa. Tilintarkastuspalkkio päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio- oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa yhteensä oikeutetaan merkitsemään enintään 1 728 786 kappaletta uusia osakkeita. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 518 635,80 eurolla. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Valtuutus on voimassa 4.3.2005 alkaen 3.3.2006 saakka.
 
Lisätietoja:
 
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj,
puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251, sähköposti: ilkka.sihvo@basware.com.
 
BASWARE OYJ
Ilkka Sihvo
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa: