Kutsu BasWaren varsinaiseen yhtiökokoukseen

19.01.2006 11:34
BasWare Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona helmikuun 15. päivä 2006 kello 14.00 alkaen. Yhtiökokous pidetään Adams-salissa, osoitteessa Erottajankatu 15-17, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 13.00.
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä emoyhtiön että konsernin osalta
2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta
5. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
8. Hallituksen jäsenten valinta
9. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
 
2. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa osakkeiden enimmäismäärä voi vastata yhteensä enintään viidesosaa yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakepääomasta.
 
Hallitus valtuutettaisiin päättämään siitä, että silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voitaisiin poiketa edellyttäen, että siihen olisi yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista.
 
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2005 antaman valtuutuksen, joka on voimassa 3.3.2006 saakka. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 14.2.2007 saakka.
 
Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin:
 
Osingonjako
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 987 725,80 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä, ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
 
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 20.2.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.2.2006.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenmäärästä, palkkiosta ja jäsenistä julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään 27. tammikuuta 2006. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme, ja varatilintarkastajaksi KHT Teppo Rantanen. Ehdotettu tilintarkastaja ei ole aiemmin toiminut yhtiön tilintarkastajana. Ehdotus perustuu hallituksen tekemään tilintarkastustoimistojen arviointiin.  Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Kokousasiakirjat
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 8. helmikuuta 2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Linnoitustie 2, Cello-talo, 02600 Espoo. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkaistaan osana BasWaren verkkovuosikertomusta www.basware.com/annualreport viimeistään 8. helmikuuta 2006.

Osallistumis- ja aloiteoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty BasWare Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 3.2.2006. Yhtiön jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti vaatii tätä hallitukselta 8.2.2006 mennessä.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 8.2.2006 klo 16 mennessä joko
- kirjallisesti osoitteeseen BasWare Oyj, PL 97, 02601 Espoo
- puhelimitse numeroon (09) 87917316 / Hanne Grönlund
- telefaksilla numeroon (09) 87917297 tai
- sähköpostitse osoitteeseen IR@basware.com
 
Kirjallisesti ilmoittauduttaessa kirjeen, telefaksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Espoossa 18. päivänä tammikuuta 2006
BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, BasWare Oyj, puh. 09 8791 7250 tai 040 501 8250, e-mail hannu.vaajoensuu@basware.com
BASWARE OYJ
Hannu Vaajoensuu
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 

Jaa: