Basware: Baswaren osakeannin toteuttaminen ja tulos

Perjantai, 05 syyskuu, 2014
Jaa

Basware Oyj, pörssitiedote, 5.9.2014 klo 07:00

Baswaren osakeannin toteuttaminen ja tulos

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Basware Oyj ("Basware" tai "Yhtiö") ilmoitti 4.9.2014, että se aikoo tarjota enintään 1 290 000 uutta Baswaren osaketta ("Osake") rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building)osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ("Osakeanti").

Baswaren hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen Osakeannissa 1 290 000 Osaketta 14.2.2014 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella ja hyväksynyt Osakeannin ehdot.Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakkeiden merkintähinta asetettiin 33,50 euroon Osakkeelta ja näin ollen kerättävät varat ennen palkkioita ja kuluja ovat noin 43,2 miljoonaa euroa. Osakeannilla kerätyt nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa ja valmiutta toteuttaa mahdollisia yritysostoja.Osakeannissa merkityt Osakkeet vastaavat noin 9,98 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 14 221 229. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannin yhteydessä Basware on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Baswaren osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannissa tarjotut Osakkeet rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmään, ja ne kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina merkintähinnan maksua vastaan arviolta 10.9.2014.Väliaikaisia osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Baswaren olemassa olevaan osakesarjaan Osakkeiden tultua rekisteröidyiksi kaupparekisteriin arviolta 11.9.2014 ja kaupankäynti Osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa arviolta 12.9.2014. Osakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") toimii Osakeannin järjestäjänä (Sole Bookrunner).

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 501 8250

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin.Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Carnegie toimii osakeannissa ainoastaan Baswaren eikä kenenkään muun lukuun, eikä Carnegie pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Baswarelle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

Liite:

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Basware Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 4.9.2014 päättänyt toteuttaa 14.2.2014 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 1 290 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osake"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakeannissa annetaan enintään 1 290 000 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina osakeannin järjestäjänä toimivan Carnegie Investment Bank AB:n hankkimille institutionaalisille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 33,50 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Osakkeen markkinahintaa.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA

Osakkeiden merkintäaika alkaa 4.9.2014 ja päättyy viimeistään 15.9.2014 kello 16.00. Osakkeiden merkintä tapahtuu Osakkeiden merkintähinnan maksamisella Yhtiön määräämälle Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden merkintäaikaa.

4. OSAKKEEN MAKSUAIKA

Osakkeen merkintähinta maksetaan merkittäessä edellä mainitun merkintäajan kuluessa.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Yhtiö lisää osakeannilla taloudellista liikkumavaraansa ja valmiuttaan mahdollisiin yritysostoihin, laajentaa osakaspohjaansa erityisesti kansainvälisillä institutionaalisilla sijoittajilla sekä saa oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7.  OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Osakeannissa merkittyjä uusia Osakkeita edustavat väliaikaiset osakkeet selvitetään sijoittajille merkintähinnan maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n osakeselvityksessä. Väliaikaisia osakkeita ei oteta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakesarjaan sen jälkeen, kun uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 11.9.2014. Uudet Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

8. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.