Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Torstai, 12 helmikuu, 2009
Jaa
Basware Oyj Pörssitiedote 12.2.2009

Basware Oyj:n 12.2.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2008 hallituksen esityksen mukaisesti 0,23 euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille,  jotka on täsmäytyspäivänä 17.2.2009 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 24.2.2009.

Yhtiökokous päätti, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat: jäsenille 24.000 euroa vuodessa; varapuheenjohtajalle 28.000 euroa vuodessa; ja puheenjohtajalle 48.000 euroa vuodessa. Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Basware -konserniin. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Matti Copeland, Pentti Heikkinen ja Ilkka Toivola.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Valtuutus päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen on voimassa 31.3.2010 saakka.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaan päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

BASWARE OYJ
Hannu Vaajoensuu

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj, puh. 040 501 8250
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet