Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Torstai, 18 helmikuu, 2010
Jaa

Basware Oyj Pörssitiedote 18.2.2010

 

Baswaren varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Basware Oyj:n 18.2.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2009 hallituksen esityksen mukaisesti 0,36 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 23.2.2010 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 2.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat: jäsenille 26.000 euroa vuodessa; varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa; ja puheenjohtajalle 52.000 euroa vuodessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 325 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen, Matti Copeland, Pentti Heikkinen, Eeva Sipilä ja Ilkka Toivola.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Valtuutus päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen on voimassa 31.3.2011 saakka.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaan päättämään enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2011 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

BASWARE OYJ

Hannu Vaajoensuu

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu, Basware Oyj, puh. 040 501 8250

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet