Hallitus

Basware Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.

Vuonna 2011 Baswaren hallituksessa oli 6 jäsentä: Hannu Vaajoensuu (puheenjohtaja), Matti Copeland (erosi tehtävästä 24.1.2011), Pentti Heikkinen, Sakari Perttunen (varapuheenjohtaja), Eeva Sipilä ja Ilkka Toivola.

Hallitus kokoontui 18 kertaa ja osallistumisprosentti oli 96,7%.

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan

 • vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla yhtiön hallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä
 • hyväksyä yhtiön strategia ja päämäärät
 • hyväksyä yhtiön arvot ja eettiset periaatteet
 • hyväksyä yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
 • hyväksyä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt sekä valvoa niiden noudattamista
 • hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
 • vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
 • hyväksyä yhtiön rahoituspolitiikka
 • vastata yhtiön arvon kehittymisestä ja määritellä yhtiön osinkopolitiikka
 • hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
 • hyväksyä yhtiön kannustinjärjestelmä ja -politiikka
 • nimittää ja vapauttaa tehtävistään yhtiön ylin johto sekä päättää heidän työehdoistaan ja palkkioistaan
 • päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä
 • päättää tytäryhtiöiden perustamisesta
 • vastata yhtiön hallinnointimenettelyiden (Corporate Governance) kehittämisestä
 • arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa
 • arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta

Baswaren hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti kerran kuukaudessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Linkki hallitusten jäsenten esittelyyn

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan olla perustamatta erillisiä valiokuntia vuodelle 2011, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Näin ollen hallituksen palkitsemisen valmistelua ei ole osoitettu nimitysvaliokunnan tehtäväksi eikä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelua ole osoitettu palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi.

Right sidebar blocks: