Johdon palkitseminen

Palkitsemisen hallinnointi

Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2014 jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan olla perustamatta erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Näin ollen hallituksen palkitsemisen valmistelua ei ole osoitettu nimitysvaliokunnan tehtäväksi eikä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelua ole osoitettu palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.

Yhtiökokous päätti 14.2.2014, että jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
• jäsenille 27.500 euroa vuodessa
•varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa; ja
• puheenjohtajalle 55.000 euroa vuodessa.

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Basware –konserniin. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 340 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto päättyy.

Toimitusjohtajan palkitseminen 

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan
• irtisanomisaika ja -palkka ovat yhtiön irtisanoessa 6 kuukautta, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen
• irtisanomisaika ja -palkka ovat henkilön itse irtisanoutuessa 6 kuukautta, erillistä korvausta ei makseta
• kilpailukiellon pituus on 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä yhtiön irtisanoessa
• kilpailukiellon pituus on 24 kuukautta työsuhteen päättymisestä henkilön itse irtisanoessa
• eläkeikä ja -etuudet ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaisten kasvuun ja kannattavuuteen liittyvien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa palkitsemisjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy kulloinkin maksettavan palkkion.

Toimitusjohtaja Esa Tihilän palkka ajalta 1.1.2013-31.12.2013 etuineen oli 343.797,76 euroa. Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 287.891,46 euroa, luontoisetujen osuus 12.108,54 euroa. Tulospalkkiota ei maksettu.

Joulukuussa 2013 Esa Tihilälle annettiin kannustinjärjestelmän perusteella ansaintajaksolta 2011 1 725  osaketta, joista 862 kappaletta siirrettiin Esa Tihilälle osakkeina (maksupäivän 27.12.2013 osakkeen keskihinnan 25,39 euroa mukaan arvoltaan 21 898,88 euroa) ja rahana maksettiin 21 898,88 euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.

Johtoryhmän palkitseminen

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkio on korkeintaan 50 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaista kasvua ja kannattavuutta tukevien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa palkitsemisjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy maksettavan palkkion.

Vuonna 2013 johtoryhmän jäsenille, pois lukien toimitusjohtaja, maksettiin säännöllistä rahapalkkaa yhteensä 1 765 547,83 sekä luontoisetuja 134 909,35. Tulospalkkioita ei maksettu.

Joulukuussa 2013 johtoryhmän jäsenille, pois lukien toimitusjohtaja, annettiin kannustinjärjestelmän perusteella ansaintajaksolta 2011 yhteensä 6.863 osaketta, joista 3.430 kappaletta siirrettiin johtoryhmän jäsenille osakkeina (maksupäivän 27.12.2013 osakkeen keskihinnan 25,39 euroa mukaan arvoltaan 87.125,79 euroa) ja rahana maksettiin 87.125,79 euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.

 

Jaa: