Yhtiöjärjestys

Yritys- ja yhteisötunnus: 0592542-4
Kaupparekisterinumero: 353.112
Yhtiö: Basware Oyj
Voimassaoloaika: 9.3.2012 alkaen

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Basware Oyj:n yhtiöjärjestys

1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Basware Oyj, ruotsiksi Basware Abp ja englanniksi Basware Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2. Toimiala
Yhtiön toimialana on atk-ohjelmistojen kehittäminen, myynti ja markkinointi, koulutus-, konsultointi- ja ylläpito sekä näihin liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden myynti ja markkinointi. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

3. Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely
Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4. Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

5. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6. Yhtiön edustaminen
Yhtiötä voivat edustaa toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiön hallitus vai antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä toimivat kukin yksin tai kaksi yhdessä.

7. Tilintarkastajat
Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista - tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on Keskuskauppakaniarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

8. Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen yhdessä sanomalehdessä.

9. Yhtiökokouksen pitopaikka
Yhtiökokous voidaan pitää Espoon lisäksi Helsingissä tai Vantaalla hallituksen päätöksen mukaisesti.

10. Osallistumis- ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa
Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen.  Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

11. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä emoyhtiön että konsernin osalta;
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava.
8. hallituksen jäsenet;
9. tarvittaessa varsinaiset tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

käsiteltävä:
10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat;

12. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Jaa: