Baswaren strategia vuosille 2015-2018

Text: 

Baswaren hallitus ja yhtiön johto ovat päivittäneet yhtiön strategiaa ja tavoitteita seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Keskeiset strategiset tavoitteet ovat: 250 miljoonaa välitettyä transaktiota ja jatkuvien tuottojen osuuden kasvattaminen 80 prosenttiin liikevaihdosta tilikaudella 2018. Yhtiö tavoittelee strategiakaudella myös vuodesta 2016 lähtien yli 10 prosentin orgaanista liikevaihdon vuotuista kasvua ja yli 10 prosentin liikevoittomarginaalia.

Baswarella on alan johtava tuote- ja palveluportfolio, joka kattaa hankinnasta maksuun- ja verkkolaskutusratkaisujen lisäksi innovatiiviset, uudet rahoituspalvelut kaikenkokoisille organisaatioille, kaikkialla maailmassa.

Network Services –liiketoiminnan odotetaan kasvavan voimakkaasti strategiakaudella. Solution Services –liiketoiminnan odotetaan kasvavan kohtalaisesti ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla, mikä luo vahvan perustan yhtiön kasvulle. Vuonna 2014 käynnistetty Financing Services –liiketoiminta laajentaa Baswaren palvelutarjoamaa entisestään ja liiketoiminnan ennakoidaan käynnistyvän vuoden 2015 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Baswaren aseman vahvistaminen päämarkkina-alueilla ja asiakasuskollisuus ovat koko yhtiötä koskevia tavoitteita. Strategiassa painotetaan maailmanlaajuista kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Strategian painopistealueita ovat Basware Network –verkoston kasvun kiihdyttäminen ja transaktiomäärien maksimointi, uusien rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden luominen ja tarjoaminen verkoston kautta sekä hankinnasta maksuun (P2P) -ratkaisujen maailmanlaajuisen markkinajohtajuuden säilyttäminen.

Networks Services –liiketoiminta-alue panostaa transaktiomäärien maksimointiin tähtääviin toimenpiteisiin, joita ovat muun muassa uusien virtuaalioperaattorikumppanien hankinta ja toimittaja-aktivoinnin tehostaminen sekä verkkolaskutuspalveluiden saatavuuden nostattaminen automatisoinnilla, hyödyntämällä digitaalista markkinointia ja myyntikanavia entistä laajemmin. Basware jatkaa verkoston laajentamista strategiansa mukaisesti myös yritysostoin.

Solution Services –liiketoiminta-alueen painopisteenä oleva P2P-tarjoama ja sen toimitus- ja myyntiorganisaatio ovat hyvässä valmiudessa hyödyntämään Alusta-teknologiaa. Yhtiö jatkaa P2P-tarjoamansa toimittamista sekä SaaS- että lisenssipohjaisesti, mutta odottaa suurimman osan uudesta liiketoiminnasta olevan SaaS-malliin perustuvaa.

Baswaren Financing Services tarjoaa uusia, innovatiivisia rahoitusratkaisuja kaikenkokoisille yrityksille yhdistäen laskuautomaation rahoitukseen, ostajat ja myyjät yhdistävän Basware Network -verkoston välityksellä. Rahoituspalveluja tarjotaan yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa. Verkoston suuri volyymi ja transaktioiden määrän nopea kasvu luovat vahvan perustan reaaliaikaisten ja nykyistä helppokäyttöisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen tarjoamiselle. 

Basware jatkaa myynti- ja markkinointimallinsa uudistamista. Suoramyynnin ja markkinoinnin toimenpiteet kohdennetaan vielä aiempaakin tarkemmin valikoituihin segmentteihin ja kohdeyrityksiin. Yhtiö jatkaa monikanavaisten digitaalisten palvelujen käytön laajentamista markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Panostukset kanavakumppanien hankintaan ja liiketoiminnan tukemiseen jatkuvat.

Tuote- ja palveluvalikoiman kehitys tähtää pilvipohjaisten ratkaisujen sekä verkkolaskutus- ja verkkohankintapalvelujen käyttöönoton nopeuttamiseen tuote- ja prosessiparannuksilla ja niiden tarjoamiseen verkossa, mikä parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta.